Stadgar för Historicus

Reviderade år 2010

Kapitel I

Syfte och hemort

 

§ 1 Föreningen Historicus r. f. har som syfte att förena de svenskspråkiga studerandena i historiska vetenskaper vid Helsingfors universitet. Föreningen skall företräda sina medlemmars intressen, arbeta för ett gott kamratskap och för att vidga medlemmarnas insikter i fackämnena. För att förverkliga dessa syften anordnas möten, föredrag, seminarier, exkursioner, fester och dylikt. Föreningen upprätthåller även kontakter till andra organisationer med liknande syften samt yttrar sig i frågor som rör studenternas intressen.

§ 2 Föreningens hemort är Helsingfors

 

Kapitel II

Medlemmar

 

§ 3 Som ordinarie medlem i föreningen kan av föreningens styrelse antas person som är inskriven vid Helsingfors universitet och bevistar eller har bevistat föreläsningar i historiska vetenskaper.

§ 4 Av föreningens medlemmar kan mera än en tredjedel vara utländska medborgare.

§ 5 Medlem bör erlägga de avgifter som föreningen fastställer.

§ 6 Person som har studerat historiska vetenskaper, men som sedermera avförts ur universitetets matrikel, kan efter anhållan, av föreningens möte antas som äldre medlem i föreningen och erlägger då en för varje verksamhetsår av föreningen fastställd avgift.

§ 7 Person som icke uppfyller de i § 3 och § 6 stadgade kraven, kan efter anhållan, av föreningens möte upptas som extra medlem i föreningen och erlägger då för varje verksamhetsår av föreningen fastställd avgift.

 

Kapitel III

Verksamhetsår och årsmöte

 

§ 8 Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

§ 9 Föreningen sammankommer till årsmöte senast den 20 februari.

§ 10 Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 
1. Mötets öppnande 
2. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet 
3. konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet 
4. godkännande av föreningens verksamhetsberättelse 
5. godkännande av föreningens bokslut och revisionsberättelse 
6. beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och övriga redovisningsskylldiga 
7. verksamhetsplan för det kommande året 
8. budget för det kommande året samt fastställande av medlemsavgifter 
9. övriga ärenden 
10. mötets avslutande 

§ 11 Föreingen sammankommer till valmöte under december, efter det sista månadsmötet, dock före den 15 december.

§ 12 Vid föreningens valmöte behandlas följande ärenden: 
1. Mötets öppnande 
2. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet 
3. konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet 
4. val av styrelse och funktionärer för det kommande året enligt i stadgarna angiven ordning 
5. val av två revisorer och två revisorssuppleanter för det kommande året 
6. övriga ärenden 
7. mötets avslutande 


Kapitel IV

Styrelsen

 

§ 13 Styrelsen samt två styrelsesuppleanter väljes vid valmötet för ett verksamhetsår. Styrelsemedlem kan omväljas till samma post endast en gång.

§ 14 Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, en ledamot samt två suppleanter.

§ 15 Styrelsen sammanträder minst en gång i månaden och är beslutför då minst tre medlemmar är närvarande.

§ 16 Styrelsen behandlar, avgör och verkställer ärenden av löpande natur. Den ger utlåtanden i ärenden som föreningens möte hänskjutit till dess behandling samt förelägger på eget initiativ förslag för föreningens möte. Styrelsen har fortlöpande skyldighet att inför föreningsmötet redogöra för de åtgärder den vidtagit och de beslut den fattat. Styrelsen kan vid behov höra föreningsfunktionärer, medlemmar och utomstående sakkunniga.

§ 17 Rätt att teckna föreningens namn äger ordförande, viceordförande, sekreterare och skattmästare, var och en för sig.

§ 18 Ordföranden åligger 
1. att fungera som ordförande för föreningens styrelse och föreningens möten, förutom vid årsmöte och valmöte, 
2. att vaka över föreningens, dess funktionärers och kommittéers verksamhet, 
3. att ombesörja föreningens kontakter till andra föreningar och organisationer, 
4. att senast sju dagar före årsmötet för styrelsen framlägga förslag till föreningens verksamhetsplan för det kommande året, 
5. att uppgöra föreningens verksamhetsberättelse. 

§ 19 Sekreteraren åligger 
1. att vid föreningens möten föra protokoll, förete dem för justering samt därefter ombesörja att de renskrivs, 
2. att underrätta till särskilda uppgifter utsedda medlemmar om deras åligganden, 
3. att omhänderta föreningens stadgebok, i denna införa föreningens särskilda stadgar, såsom stadgar för föreningens fonder och arkiv, arbetsordningar, av föreningen fattade principbeslut m.m.
4. att omhänderta föreningens matrikel och i denna införa föreningens nya medlemmar

§ 20 Den verksamma skattmästaren åligger 
1. att i enlighet med föreningens föreskrifter bokföra och förvalta föreningens tillgångar, kassor och fonder i den mån de icke är underställda särskild förvaltning, 
2. att senast sju dagar före årsmötet för styrelsen framlägga förslag till föreningens budget för det kommande året, 
3. att fungera som kassör. 
Den avgående skattmästaren åligger att senast sju dagar före årsmötet för revisorerna framlägga bokslut för granskning.

 

Kapitel V

Funktionärer och revisorer

 

§ 21 Föreningens funktionärer är styrelsemedlemmarna, en arkivarie, en tutor, en kvartersmästare, en intendent, en chefredaktör för föreningens tidning, en nätansvarig och en kaktusansvarig. Föreningen kan därutöver utse andra funktionärer.

§ 22 Arkivarien, tutorn, kvartersmästaren, intendenten, chefredaktören, nätansvariga och kaktusansvariga väljs vid valmötet och kan omväljas endast en gång.

§ 23 Föreningens funktionärer är vid mandattidens slut underkastade revision för sin verksamhet. Avgår funktionär före mandattidens slut, bör vederbörlig revision omedelbart anställas över hans verksamhet.

§ 24 Arkivarien åligger att förvalta föreningens arkiv och bibliotek.

§ 25 Tutorn åligger att leda föreningens studierådgivning samt att fungera som tutor för nya studerande.

§ 26 Kvartersmästaren åligger att ansvara för fraktering vid föreningens tillställningar samt förvalta föreningens handkassa.

§ 27 Intendenten åligger att sköta föreningens lokaler samt ansvara för föreningens lösöre.

§ 28 Chefredaktören åligger att utge föreningens tidning.

§ 29 Nätansvariga åligger att upprätthålla föreningens nätverksamhet.

§ 30 Kaktusansvariga åligger att vaka över och underhålla föreningens botaniska lösöre.

§ 31 Revisorerna åligger att till årsmötet framlägga revisionsberättelse och, såvida inte annat är befogat, förorda beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Kapitel VI

Kommittéer

 

§ 32 Vid behov kan föreningen tillsätta nödvändiga kommittéer vilka, om föreningen så kräver, bör inkomma med redogörelse för sin verksamhet.

 

Kapitel VII

Hedersmedlemmar

 

§ 33 Till hedersmedlemmar kan föreningen kalla personer som tillhört föreningen och i anmärkningsvärd grad främjat dess syfte eller på annat sätt givit föreningen en anledning att hedra dem.

§ 34 Förslaget till kallande av hedersmedlem bör göras vid föreningsmöte genom en av minst tio medlemmar undertecknad skrivelse. Förslaget bordläggs och tas upp till ny behandling på följande möte. Den föreslagna förklaras vald om minst tre fjärdedelar av de på mötet närvarande medlemmarna omfattar förslaget. I annat fall betraktas förslaget som förfallet.

 

Kapitel VIII

Möten

 

§ 35 Föreningens högsta beslutande organ är dess möte, som sammankallas skriftligen minst sju dagar före mötet.

§ 36 Till föreningsmöte sammankommer föreningen minst fyra gånger i terminen.

§ 37 Föreningen sammanträder till föreningsmöte då styrelsen så önskar eller då minst fem föreningsmedlemmar därom skriftligen anhållit hos styrelsen.

§ 38 För att ett föreningsmöte skall vara beslutfört, fordras att minst fem medlemmar är närvarande.

§ 39 Vid föreningsmöte leds ordet av styrelsens ordförande eller om denne inte är närvarande, av styrelsens viceordförande, eller om denne inte är närvarande, av person som mötet därtill utser.

§ 40 Förslag bör, för att upptas till avgörande, understödas. Förslag framförda av föreningens styrelse eller kommittéer, upptas alltid till avgörande.

§ 41 Yttranderätt vid föreningens möten tillkommer samtliga medlemmar. Rösträtt tillkommer endast ordinarie medlemmar.

§ 42 Omröstning avgöres genom enkel majoritet där ej annorlunda är stadgat och förrättas sluten om en medlem så önskar. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst, men vid sluten omröstning eller vid val avgör lotten.

§ 43 Föreningens protokoll justeras vid följande möte eller av två särskilt utsedda protokolljusterare.

§ 44 Fattat beslut kan ändras ifall ändringsförslaget omfattas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna på ett senare möte. För att upptas till behandling bör ändringsförslaget framföras till styrelsen av minst två föreningsmedlemmar.

§ 45 Medlem som inte omfattar föreningens beslut kan reservera sig däremot antingen omedelbart muntligen eller skriftligen i samband med protokolljusteringen. Föreningsmedlem som en varit närvarande då beslut fattas, äger rätt att senare till protokollet låta anteckna att han ej deltagit i beslutet, men får ej inlägga reservation mot det.

 

Kapitel IX

Ekonomi

 

§ 46 Föreningens löpande utgifter såväl som för särskilda ändamål anslagna medel utgår ur föreningskassan till vilken föreningens inkomster inflyter till den mån de icke tilldelas andra kassor eller fonder. Envar av föreningens fonder bokföres och redovisas särskilt. Fondkapitalet deponeras i allmänt penninginstitut eller placeras i värdepapper.

§ 47 Fondernas värdepapper, depositionsbevis o. dyl. förvaras i ett banknotariat eller ett tresorfack.

§ 48 Föreningen fastställer på förslag av styrelsen vid årsmötet budgeten för följande verksamhetsår.

§ 49 Redovisning för förvaltningen av föreningskassan och fonderna uppgöres per verksamhetsår och räkenskaperna bör avslutas och föreläggas revisorerna senast en vecka före årsmötet. Revisorerna bör vid årsmötet framlägga revisionsberättelse, då även bokslutet förelägges föreningen.

§ 50 Ordinarie medlem erlägger fastställd medlemsavgift i enlighet med av föreningen vid årsmötet för varje verksamhetsår särskilt fattat beslut.

§ 51 Extra taxering av föreningsmedlemmar må företagas blott om två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna omfattar förslaget.

 

Kapitel X

Årsfest

 

§ 52 Föreningen firar sin årsfest vid Idus Martiae. Föreningens möte kan vid behov som årsfestdatum fastställa en annan dag i mars.

§ 53 Styrelsen ansvarar för årsfesten.

 

Kapitel XI

Stadgeändring

 

§ 54 För ändring av föreningens stadgar erfordras att ändringsförslaget efter bordläggning omfattas av två tredjedelar av de närvarande föreningsmedlemmarna på det möte där förslaget kommer till avgörande. Bägge möten bör ha sammankallats med särskilt angivande av den eller de paragrafer som ändringsförslaget gäller.

 

Kapitel XII

Föreningens upphörande

 

§ 51 Beslut om föreningens upphörande fattas vid årsmötet och bör för att vinna giltighet vara enhälligt. I den händelse att föreningen upphör tillfaller dess arkiv Riksarkivet. Föreningens övriga egendom och tillgångar tillfaller enskild eller juridisk person som åtager sig att skriva föreningens historia. Om sådan person inte yppar sig tillfaller föreningens egendom och tillgångar Historiska föreningen i Finland, eller, om denna förening inte existerar, någon annan rättsgiltig sammanslutning som avser främja svensk odling i Finland.